Toplu Değişik Saç Modelleri

Saçlarınız toplu olsun istiyorsanız ama aynı zamanda “Farklı modellerde görünmesini de istiyorum.” diyorsanız yapabileceğiniz çok güzel toplu saç modelleri vardır.

İşte onlardan bazıları: 

1-Büyük Tokalarla Topuz

Saçınızın ön tarafından bir yanındaki saçları tarakla ayırınız. Geri kalan kısımla yüksek bir dağınık topuz yapınız. Ayırdığınız saçları büyük ve gösterişli bir tokayla geriye doğru tutturup uzun kalan saçlarınızı topuza karıştırınız.

2- Ense Topuzu

Ön taraftan birkaç tutam saçınızı serbest bırakıp saçınızı boynunuz hizasında toplayınız ve bir dağınık topuz yapınız. Ön tarafta bıraktığınız saçlarınızı maşa ile şekillendiriniz.

3-Kabarık Ense Topuzu

Saçınızın ön kısmını kabartıp saçınızı ensenizde toplayınız ve bir dağınık topuz yapınız. Bu model özellikle kahkülü olan bayanlarda çok güzel görünmektedir.

4- Yan Örgü Topuzu

Saçınızı üst taraftan başlayarak yandan örüp ensenizde bir topuz şekli vererek güzel ve farklı bir model elde edebilirsiniz.

5- Hacimli Balerin Topuzu

Topuzunuzun daha hacimli olması için dolgunlaştırıcı topuz tokası ile saçınızı tepenizde toplayınız. Ardından kıvırıp bir balerin topuzu yapınız ve uzun süre bozulmaması için topuzunuza biraz sprey sıkınız.

6-Yan topuz

Saçlarınızın ön iki yanından çok az miktarda kısa saç ayırıp bunları maşa ile şekillendiriniz. Kalan saçlarınızı aşağıdan ve yanda toplayınız. Topladığınız saçlarınızı alt ve üst olarak ikiye ayırınız. Üstte ayırdığınız saçlarınızı kabartarak bir dağınık topuz elde ediniz ve altta ayırdığınız saçlarınızı da önce kıvırınız, sonra düzgünce bu topuzun etrafına sararak tutturunuz.

Dikdörtgen Vücut Tipine Göre Abiye Seçimi

Dikdörtgen ya da düz vücut tipi, kıvrımlı olmayan, düz hatlara sahip vücutlardır. Belirgin olmayan vücut hatlarınız varsa dikdörtgen vücut tipine dahilsiniz demektir. Bu tarz vücutlar için önerilen ve önerilmeyen modeller;

Uzak Durulması Gereken Modeller: Omuzlarınız genişse daha geniş görünmelerine sebep olacak modellerden kaçınmanız gerekir. Taşlı ya da işlemeli bir abiye istiyorsanız bu dikkat çekici süslerin omuz ya da göğüs bölgenizde olmamasına dikkat etmelisiniz.

Düz kesimli ve ince kumaşlı giysiler de tercih etmemelisiniz.

Tercih Edilebilecek Modeller: Dikdörtgen vücut hatlarına sahip ve geniş omuzlular için en ideal elbiseler askılı veya straplez modellerdir.

Eğer omuzlarınız geniş değilse hatlarınızı daha kıvrımlı göstermek için omuzlarınızı geniş göstermek için üst kısmı ters üçgen, alt kısmıyla üçgen şeklinde açılan, belinize oturan giysileri tercih edebilirsiniz.

matematikte çarpı tablosunun bellenmesi

Öğrenmenin izlediği yolu gösteren yıl içinde, hattâ bir ömür boyunca kaydedilen gelişmeyi içerebileceği gibi, matematikte çarpı tablosunun bellenmesi, basket atmanın öğrenilmesi gibi kısa süreli öğrenmeleri de gösterecek şekilde de çizilebilirler.

öğrenme ve başarmada ferdin içinden ve dışından gelen etkiler yüzünden günlük dalgalanmalar görülür.

öğrenmenin izlediği yoldaki farklara göre eğrilerin şekilleri de farklı olur. Bunla beraber tipik öğrenme eğrileri vardır. Yavaş başlayıp ve bunun arkasından hızlı bir ilerleme içbükey bir eğriyle çizgilenir. Halbuki başlangıçta hızlı ilerleme elde edildikten sonra ilerlemenin yavaşlaması halinde eğri dış bükey olur. Bazı öğrenme eğrileri iç bü­key – dış bükey, bazıları ise dış bükey – iç bükeydir.

Yayla eğrinin düzleşen ve hiçbir ilerleme yapılmadığını gösteren parçasıdır. Yaylaların doğmasına şu etmenlerin sebep olduğuna ina­nılmaktadır: Güdülenme eksikliği, ilginin kaybolması, yorgunluk, bıkkınlık, tepkilerin ve alışkanlıkların daha yüksek ve karmaşık bir şekilde yeniden düzenlenmesi. Bu etmenlerden herhangi biri veya bir kaçı yaylaların ortaya çıkmasına yol açabilir.

İnsan böyle hiçbir ilerleme elde edemediği bir yayla süresine girince metotlarını değiştirmeli, iki kat daha çok çalışmalı, bütün dik­katini o işe vermeli yahut da en iyisi o faaliyete bir süre için ara ver­melidir.

Her insanın kendine göre ilerleme sınırlan vardır. En yukan sı­nır teorik (veya fizyolojik) sınırdır. İnsanın normal, olağan bir emek ve çabayla ulaştığı sınıra “uygusal sınırV derler. “En uygun sınır” ise fizyolojik sınınn altında olup sistemli ve verimli çabalarla vanlan sı­nırdır.

Doğumdan aşağı yukarı yirminci yaşa kadar olan büyüme ça­ğında öğrenme yetenekleri artar. Birçok hallerde öğrenmeyi çizgili­yen eğri genel büyüme eğrisinin yolunu izler, özdeş ikizlerden birinin daha büyük iken daha az eğitimle öğrendiklerinin, ötekinin dah küçük yaşta fakat daha uzun eğitimle öğrendiklerinden çok olduğun gösteren deneyin de ortaya koyduğu üzere yaş ve olgunlaşma öğ­renmede önem taşıyan etmenlerdir.

Öğretmenin yetişkinlik yaşlan boyunca izlediği yol değişiktir. Kelime dağarcığında ve genel bilgi dağarcığında artma yönsemesi gö­rülmekte, halbuki yeni konularda maharet kazanma yeteneği azalma yönsemesi göstermektedir. Bununla beraber belki çok ileri yaşlar bir yana bırakılırsa yetişkinlik yaşlan öğrenmeye çok elverişlidir.

insanın zihin başarısı

insanın zihin başarısı üzerindeki incelemeler zihin güçlerinin yirmi beş ile kırkıncı yaş, belki de yirmi beş ile ellinci yaş arasın daki devrede yüksek seviyede bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu yıl­lar fizikçilerin, kimyacıların, matematikçilerin, yazarların, icatçıların ve sanatçıların en yaratıcı oldukları yaşlardır. Bu sözler kırkıncı veya ellinci yaştan sonra artık herhangi büyük bir başarı elde edilemiyece- ği anlamına alınmalıdır, çünkü yirminci ve otuzuncu yaşlarda bilim ve sanat alanında önemli hizmetleri geçen bu insanlar daha ileri yaş larda da yaratıcılıklarını muhafaza ederler; fakat genel olarak insan­lar kırk veya elliden sonra daha önceki kadar verimli olmazlar. Bu yaşlarda insanlar zekâların en parlak çağını geride bırakmış, eski enerjilerinin bir kısmını yitirmiş gibi görünmektedirler. Bunun gibi zihin başarısı üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına göre yirmi­den kırkıncı, belki de ellinci yaşa kadar olan çağda zekânın en iyi durumda olduğu görülmektedir. GeTek zekâ testlerinin sonuçlan ge­rekse öğrenme deneylerinin sonuçlan bu yaşta biraz gerileme olduğu­nu göstermektedir. Bununla beraber eğitim bakımından yetişkinlik yıllarındaki, özellikle yirmiyle ellinci yaşlar arasındaki çağda öğren­me güçlerinin normal okul yıllarında olduğundan daha yüksek oldu­ğu sonucuna varabiliriz.

Deneylerin çoğu gerek

Deneylerin çoğu gerek genel zihnî yetenekte gerekse öğrenme yeteneğinde otuzuncu yaştan başlıyarak bir azalmanın mydana gel­mekte olduğunu gösteriyorsa da yapılan araştırmalardan alman so­nuçlar birbirini tutmamaktadır.

Uygulanan testler, zihin gelişmesinin tepe noktasına yirmi ile otuzuncu yaşlar arasında erişildiğini ortaya koymaktadır. Çeşitli in­celemelerin verileri bu on yıllık sürenin ilk yarısının ikinci yarısından biraz daha üstün olduğunu göstermektedir. Ellinci yaşa kadar görü­len azalma hızlı değilse de süreklidir, bu yaştan sonra zihin yetene­ğindeki gerileme daha da artar. Bazı sonuçlar bir takım yeteneklerin, verilen talimatı belleme, cümleleri belli bir şifreye göre çevirme, çe­şitli geometrik şekiller arasındaki bağıntıları sezme gibi yeteneklerin yaş ilerledikçe azaldıkları halde bir takım yeteneklerde, özellikle ke­lime dağarcığında ve genel bilgide yaşla birlikte artma olduğunu göstermektedir. Yaşın ilerlemesi sonucunda kullanılmıyan yetenek-

 

lerde gerileme ve azalma meydana geldiği halde, kullanılan yetenekl rin azalmadıkları, hattâ geliştiklerini gösteren bazı belirtiler vardır Yetişkinlerin çocukların derslerini öğrenme yeteneklerine ben zer bir takım yeni materyalleri öğrenme yeteneği hakkında bazı so­rular akla gelebilir. Yetişkinler de kolayca öğrenebilirler mi, yoksa yetişkinliğe vardıktan sonraki yaşlar onların öğrenme yeteneklerini zayıflatmış mıdır? Yapılan araştırmalann verilerine dayanılarak” su «onuca varılabilir. Yirmi otuz yaşlarında bulunan yetişkinler ilkokul çağındaki çocuklardan çok daha verimli bir şekilde, hattâ lise öğren­cilerinden bile daha verimli bir şekilde öğrenebilirler. Otuzuncu ve daha yukarı yaşlarda öğrenme yeteneğinde biraz gerileme olduğu dikkati çekmiştir fakat öğrenme yeteneğinde meydana gelen bu geri­lemenin gerçek bir yetenek kaybından ileri gelmeyip asıl sebebin bu yeteneğin uzun zaman işletilmeden bırakılması olduğu mâkul oir açıklama yoludur. Yetişkinlerin yetenekleri üzerinde yapılan araştır­maların sonuçlan bizde altı, yedi, sekiz yaşındaki çocukları forma! eğitime tâbi tutmakta acele etmek için ortada hiçbir sebep olmadığı düşüncesini uyandırmaktadır, öğretim programının içinden bazı esaslı noktalar bir kenara bırakılmış olsa bile bunlann yetişkinlik ça­ğında kolaylıkla ve daha iyi bir şekilde öğrenilmeleri mümkündür. Eğer yetişkinlerin öğrenme yeteneğine sahip olduklarını ve yetişkin­likteki öğrenmenin daha büyük bir hayatilik taşıdığını kabul eder­sek her türlü bilgiyi onun seviyesine uygun olup olmadığını düşün­meksizin ilkokul ve ortaokul yılları içine sıkıştırmağa yeltenecek yer­de öğretim materyallerini çocukların olgunluk seviyelerine daha uy­gun düşecek şekilde ayarlamamız gerekir.

Türk Yapım Olan Diziler

Türk yapımı olan diziler özellikle de son birkaç yıl içerisinde oldukça kalitesini arttırmış gerek dizi oyuncularının oyunculukları gerek teknik ekipman gerekse de dizi ekipmanları çok gelişmiştir. Dizi sektörü artık kendini çok geliştirmiş ve kendini kanıtlamıştır.

Türk yapımı olan dizilere dizi yapımcıları daha çok bütçeler ayırmakta ve dünya standartlarına göre dizi filmler yaptırmaktadır. Bu şekilde olan dizi filmlere ayrılan bütçenin zaten en az iki katını yapımcı kazanmaktadır. Fakat bu şekilde sermayesi bulunmayan küçük çaplı dizilerin de kazancı küçük çaplı olmaktadır. Ortaya büyük meblağlar koyularak çok geniş prodüksiyon oluşturularak dünya çapında bir dizi çekildiği zaman bunun geri dönüşleri de dünya çapında olmaktadır. Dizi yapımcıları da son senelerde bu durumu kavramış ve dizi sektörüne daha fazla yatırımlar ve daha kaliteli işler sergilemektedir.

Dizilerin dünya genelinde izlenileni, beğenileni oldukça büyük geri dönüşler aldığı gibi oldukça fazla da paralar kazanmaktadır. Ayrıca dünya genelinde tanınan bir oyuncu daha büyük projelerde kendisine yer buluyor ve daha çok kazanabiliyor. Türk yapım olan diziler de özellikle son birkaç sene içerisinde kendisini oldukça iyi geliştirdi ve kısa süre içerisinde de dünya genelinde izlenebilecek dizileri yapmaya hazırlanmaktadır diyebilirim. Türk dizileri ilk olarak sadece Türkiye’de izlenmekteydi. Sona kalitesini bir iki tık arttırarak çevre ülkelere ve diğer Türk devletlerine tanıttı  ve yelpazesini iyice genişletti. Şimdi ise hedefleri arasında tüm dünya genelinde izlenebilecek, damgasını vuracak diziler yapılması bekleniyor.

Türk yapımı olan dizilerin oyuncuları da artık daha profesyonel bir hale geliyor ve oyunculuk seviyeleri daha da artıyor. Bu şekilde olan dizilerde oyunculuk seviyesi üst düzey olduğu taktirde film daha çok beğeni topladığı gibi daha çok ülkeye yayılarak daha büyük geri dönüşler yaşayabiliyor. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki Türk yapımı dizilerin ekipmanları da son senelerde oldukça kaliteli ekipmanlardan, teknolojik donanımlı ekipmanlardan ve üst düzey ekipmanlardan oluşmaktadır. Hal böyle olunca da dizi sektörünün büyük gelişme göstermesi beklentiler arasında yer alıyor.

Türk Yapımı Dizilerden En Çok Seyredilenler

Türk yapımı dizilerden en çok seyredilenler adını vermiş olduğum yazıda sizler için Türk yapımı olan dizilerden şimdiye kadar en çok seyredilenleri araştırdım ve sizlere sundum. Yazıyı en sonuna kadar okumanız sizin açınızdan faydalı olabilir. Türk dizileri özellikle de son yıllarda oldukça kendini geliştirmiş ve izleyici sayılarını arttırmıştır. Bu durumda olan dizileri sizlere anlatmaya çalışacağız. En çok reyting alan Türk dizileri olarak belirteceğimiz dizilerin listesini buraya yapsak belki de sayfalarca doküman olacaktır.

Bu durumda oluğundan dolayı da sizlere sadece en çok reyting alan Türk dizilerinden sadece birkaç tanesini söyleyeceğiz ve bunlar hakkında birtakım bilgeler vereceğiz. Şimdiye kadar en çok reyting alan ve en çok izlenen, en çok konuşulan Türk dizisi hiç kuşkusuz Kurtlar Vadisi Pusu isimli  aksiyon dizidir. Bu dizi ilk olarak karşımıza 2007 senesinde çıkmış ve kısa süre içerisinde de hemen hemen herkes tarafından izlenir hale gelmiştir. Kısa süre içerisinde tanınan ve ünlenen bu dizinin eski bölümlerini halen televizyon kanallarında görmek mümkündür. Bu seviyede kaliteli olan bir diziyi eğer izlememişseniz kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz. Bir diğer şimdiye kadar en çok reyting alan Türk dizisi ise Doktorlar dizisidir diyebilirim. Bu dizinin yapımı, oyunculukları, kadrosu ve senaryosu da çok üst düzey seviyededir.

Bu şekilde kaliteli olan yapım izleyici karşısına çıkmış ve izleyici karşısına ilk çıktığı andan itibaren çoğu kişinin favori dizisi haline gelmiştir. Bu kadar çok ünlenen dizinin yapımcıları da çok uzun seneler boyunca diziyi devam ettirmiş ve aralıksız bir şekilde izleyicilere sunmuştur. Her geçtiğimiz sezonda daha üst düzey bir kaliteye ulaşan bu dizinin senaryosu ve oyuncuları da artık filmin kendisi ile bağdaşmış ve filmin vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu yazımızda sizlere şimdiye kadar en çok reyting alan Türk dizileri ile alakalı birtakım bilgiler verdik.

Türk dizi sektörü son senelerde oldukça gelişmiş ve kendini kanıtlamış bir sektör olmaktadır diyebilirim.

Yabancı Dizi Yapımları

Yabancı dizi yapımları Türk yapımlarına göre daha kaliteli, daha üst düzey bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde izlenen, iz bırakmış yabancı yapım diziler bulunmaktadır. Bu diziler belirttiğim gibi dünya genelinde izlenmiş ve halen de izlenmekte olan, iz bırakmış dizilerdir. Bu dizilerin en büyük özelliği senaryosunun, oyunculuklarının, kurgusunun, kalitesinin ve çekimlerinin kusursuz seviyede olmasıdır diyebilirim. Yani çok üst düzey bir ekibe sahip olan yabancı yapım diziler hemen hemen tüm dünya genelinde izlenir hale gelmiştir. Dizi sektörü özellikle de son senelerde oldukça gelişmiştir. Hal böyle olunca da dizi yapımcıları dizi ekibi için oldukça büyük meblağlar ortaya koymuş ve dizilerin daha çok izlenmesi, daha çok gelir getirmesi için adeta ellerinden geleni yapmışlardır.

Yabancı yapım dizilerin oyuncuları da en az dizi kadar kaliteli ve üstün yeteneklidir diyebilirim. Yani bu dizilerde oyunculuktan tutun da kameramana kadar her şey kusursuz olması gerekmektedir. Bu şekilde kusursuz olsun ki tüm dünyada izlenebilsin şeklinde düşünen dizi yapımcılarının dediği de olmuş gibi gözüküyor. Kalitesi artan diziler geçen sezonlara göre daha fazla izleyici sayısına ulaşmıştır. Yabancı yapım dizilerin de kendi çaplarında birtakım zorlukları, birtakım sıkıntıları bulunmaktadır. Bu zorluklar ve sıkıntıların en büyüğü ise bence hiç kuşkusuz dizinin kusursuz bir görünüm kazanması, dizide çekim hatalarının bulunamaması gibi şeylerdir.

Eğer dünya çapında çekilen bir dizide basit bir çekim hatasının olması o dizi hakkında olumsuz düşünceleri sürekli olarak akılların bir köşesinde bulundurur. Bundan dolayı da yabancı yapım dizilerin en büyük sorunu ve sıkıntısı çekmekte oldukları dizide hiçbir çekim hatasının bulunmaması ile oyuncunun profesyonel bir görünüm elde etmesidir. Yabancı yapı dizi sektörü Türk yapıma göre daha gelişmiştir diyebilirim. Bunun en büyük sebebi ise yabancı yapım dizi sektörüne daha büyük yatırımlar yapılması ve bu dizilerin tek bir alana ya da tek bir ülkeye değil de tüm dünyaya hitap etmesidir. Türk yapımı diziler ise tek bir yere, tek bir millete yönelik olarak çekilmektedir.

Öğretmekle Büyük Zaman Kaybetme

Bu ve bunun gibi deneyler çocuklara henüz onların olgunluk seviyelerine göre çok güç olan konuları öğretmekle büyük zaman kaybetmekte olduğumuzu ortaya koymaktadır. Eğer normal ve nor­malin altındaki çocukların öğretiminde bugünkü konuların öğreti­mine başlamayı bir veya iki yıl geriye bıraksaydık belki okulu biti­renlerin sonunda daha çok şey öğrenmiş, daha iyi çalışma alışkanlık­ları kazanmış olduklarını, daha iyi bir ruh sağlığına sahip bulunduk­larını görecektik.

Çocukları daha küçük yaşta okula başlatmanın kötü tarafların­dan biri okulun onlann büyüme ve gelişmelerine elverişli bir yer ol­madığı değil, fakat günümüzde müfredata verilen ısrarlı önemin bu çocukların bedence ve zihince yeteri kadar olgunlaşmadan bir takım okuma ve yazma öğrenmeye, aritmetik bilgileri kazanmaya zorlayıp baskı altında bırakmasıdır. Birçok çocukların yapmakta oldukları ça­lışmaya yetecek kadar zihince olgun bulunmadıklarını, okul bir yıl veya daha uzun bir süre beklediği takdirde bu çocukların kazancının daha yüksek olacağım gösteren psikolojik deliller elimizdedir. Çocuk­ların duyusal gelişmelerinin gözlerinin, kulaklarının, heyecanlarının dayandığı beden yapısının, sinir sisteminin gelişmesinin birçok okul­ların kendilerine yükledikleri işlemlerin ve güç konuların altından kalkacak derecede olmaması muhtemeldir. Şu halde olgunluk çocuk­ların öğrenme ve başarmasında son derece önem taşıyan bir etmen­dir. Böylece görülüyor ki okul ve aile, çocuklar zihnî, duygusal ve sosyal bakımlardan kendilerine yüklenecek işleri yapmağa, içine so­kuldukları durumlardan gereken faydayı sağlamağa yetecek kadar olgunlaşmalarını bekledikleri takdirde hem kendi emeklerinin hem de çocukların emeklerinin boşa gitmesini önliyebileceklerdir.

 

bir tanımı yapılmış değildir. Burada yetişkinlik yaşı teriminin olgun­luğa erişilen yaşı ifade ettiğini kabul edebiliriz. Yirminci yaştan son­raki herhangi bir yaşın yetişkinlik yaşı sayılması çoğu zaman mak­sada elverişlidir. Yetişkinlik yaşında kişinin sırf yaşça büyümesi yü­zünden zihin gücünün artması durmuş olur. Halbuki on ikinci yaş­tan önceki yaşlarda ve kısmen veya tamamen yirmiye kadar olan yaşlarda kişinin yaşça büyümesinin yanı sıra zihin gücünde de artış meydana gelir.

En çok kolaylıkla öğrendiğimiz çağın çocukluk ve gençlik yaş­larımıza rasladığı fikri birçok kimselerce benimsenmiştir. Kuvvetli bir hafıza ile çocukluk, hafıza zayıflığı ile de yetişkinlik arasında çok kere ilgi ve bağıntı kurarız. “Ağaç yaşken eğilir” gibi sözler yetiş­kinliğin öğrenme bakımından az çok elverişsiz bir çağ olduğu fikrini taşımaktadır. Geçmişte yetişkinlerin güçleri ve öğrenme yetenekleri üzerinde deneylere dayanan bilgimiz pek azdı, bu sebeple birçok yan­lış düşünceler ortaya atılmış olabilir. Bununla beraber son yirmi yıl içinde bu konuda birçok incelemeler yapılmıştır, bunun için artık elimizde yorumlamağa elverişli doğru bilgi vardır.

Genel olarak yapılan incelemeler iki tiptir. Bu araştırma tiple­rinden biri, çok çeşitli yaşlarda bulunan yetişkinlere genel istidat ya­ni zekâ testlerinin uygulanması şeklindedir. Eğer bütün bu yaş grup­larında bulunan yetişkinler puvanlarında görülecek yönseme yete­neklerin bu çağ boyunca izlediği yolu meydana koyacaktır. Öteki araştırma tipinde ise çeşitli yaşlarda bulunan yetişkinlerin yabancı dil öğrenme, saçma hecelerden, sayılardan veya kelimelerden kurul­muş dizileri ezberleme, bildiğimiz okul konularının muhtevalarını öğ­renebilme yetenekleri ölçülür.

Olgunlaşmanın ve eğitim

Olgunlaşmanın ve eğitimin ikizlerin elle yakalama ve el yat­kınlığı yetenekleri üzerindeki karşılaştırmalı etkileri de aynı yolla öl­çüldü. Bu deneyde küp şeklinde bloklar kullanıldı. İkizlerin blokla­rın manipülâsyonunda gösterdikleri yetenek sistemli bir şekilde göz­lemlendi. Bundan önceki deneyde olduğu gibi bu kez ve eğitimi daha geç başlıyan fakat daha az süren ikiz eşi daha üstün bir maharet gös­terdi.

Strayer de esas itibariyle aynı metodu ve aynı ikiz çiftini kul­lanarak olgunlaşma ile eğitimin konuşma yeteneği üzerindeki etkisi­ni inceledi [*]. D 88 haftalık oluncaya kadar süren 5 haftalık bir eği­tim gördü; ikiz eşi K ise 89 haftalık olunca başlayıp dört hafta sü­ren bir eğitimden geçti. Eğitim süreleri arasındaki fark yalnız bir haf­ta idi fakat K nın eğitimi hemen hemen D nin eğitimi sona erdiği sırada başlamıştı.

t*] özdeg ikizlerden biri deney ikizi, öteki de kontrol ikizi olarak kullanıldığı aa®’**1 bunların ikisinin tam olarak benzer re denk olduklan farz edilir. Aslında öadeş ikizlerde bile değişiklik vardır; bununla beraber yapılan deney Hgi çekici w be*- ki de sonuçlan tam olarak doğrudur.

Konuşma eğitimi çoğunlukla resimlerin ve eşyanın adlandırıl­ması, verilen talimata uygun hareket edilmesi, meselâ “hoş geldiniz” denince elini uzatmak gibi kelimelerle davranış arasında ilgi kurul­ması şeklinde yapıldı. D dil eğitimi gördüğü sırada K ile hiç konu­şulmadı. Bu deneyde de yeteneği eğitimden daha büyük ölçüde ol­gunlaşmanın tâyin ettiği sonucuna varıldı. K, D ye göre üstünlük gösterdi. Böylelikle konuşma yeteneğinin gelişmesinde daha az eği­tim gördüğü halde daha olgun olanın, gördüğü eğitim daha uzun sürmüş olan fakat küçük yaşta bulunandan daha çok öğrendiği mey­dana çıkarılmış oldu.

Sonuçların hepsi de bu verileri doğrulamamaktadır. Bir arada büyütülen özdeş ikizlerden birinin zihnî ve duyusal – hareki yetenek­lerinin geliştirilmesi amaciyle özel eğitim gördüğü durumlarda ikiz eşlerinin yetenekleri arasında önemli fark görüldü. Eğitimden geç­miş olan şüphe götürmez bir şekilde ötekinden daha büyük bir yete­neğe sahip oldu, meselâ kayakta daha üstün bir yetenek gösterdi.

Eğitim – Öğretim yönünden olgunlaşma etmeninin rolünü kabul ettiğimizi gösteren bir olgu, okula başlama yaşını aşağı yukarı altıncı yaş olarak tesbit edişimizdir. Bununla beraber öğretmenler aynı do­ğum yaşındaki çocukların aynı zihin olgunluğuna erişmiş olmadık- ıan gerçeğini kabul etmişlerdir. Bazı okullar, zihin olgunluğuna do­ğum yaşından daha çok önem verir ve zekâ yaşı altı buçuk veya da­ha yukarı olan fakat yaşları henüz okula alınma yaşını doldurma­mış bulunan küçük çocukları özel olarak okula kaydederler. Bazı öğ­retmenler de çocukların okuma öğrenmeye başlatılabilmek için en aşağ. 6 zekâ yaşı ile ifade edilen bir zihin olgunluğu seviyesine var­mış olmaları gerektiğinde ısrar ederler. Zihin olgunluklarının seviye­leri henüz okuma öğrenmeğe hazır duruma gelmemiş olanlara oku­mayı öğretmeğe çabalamakla çok zaman boşuna harcanmış olmak­tadır. Bu gibi çocuklar henüz okumaya hazır oluş devresine girmiş değillerdir.

Bazı deneyler gösteriyorlar ki çocuklar, bir takım konulara baş­lamak için normal olarak aradığımız yaştan daha büyük yaşa gelince­ye kadar o konularda sistemli ve formaî bir eğitime zorlanmadıkları takdirde daha hızlı öğrenecekler, bunun sonucunda da o konuda eği­tim ve öğretimleri daha önce başlamış olupta daha uzun zamandan her? o konuda çalışmakta olanların önüne geçeceklerdir.

Meselâ, aritmetiğe birinci sınıfta iken başlatılmış olan çocukla- ikinci sınıfın sonuna geldikleri zaman, aritmetik öğrenimine ancak ikinci sınıfta başlamış olan çocuklardan daha ileride olmadıklar anlaşılmıştır. Halbuki bu gruplardan biri aritmetik öğrenimine birinci sınıfta başlamış, yani hem birinci hem de ikinci sınıfta aritmetik öğretimi olduğu halde, öbür grup bir yıl, o da ikinci sınıfta aritmetik öğretimi görmüştü, ikinci sınıf çalışmalarının sonun­da uygulanan testler aritmetik öğrenimine ikinci sınıfta başlamış olanların hem sözlü hem de yazılı testlerde aritmetiğe birinci sınıfta başlatılmış olanlardan daha üstün durumda olduklarını gösterdi.

« Geriye git